חוק הגנה על חוסים עם פיגור שכלי

חוק הגנה על חוסים עם פיגור שכלימטרתו של חוק הגנה על חוסים – תשכ"ו 1966, היא לתת הגנה לכל אדם שמוגדר בחוק  כחוסה.

החוק מתייחס לחוסים כמי שעברו ניצול או התעללות במשפחה, ומסמיך את כוחו של פקיד סעד לבקש מבית המשפט ליתן צו להעבירם למקום מוגן, לאשפז בצו שיפוטי את מי שעלול לסכן את עצמו, או להתערב באופן כפוי בדרך רפואית כאשר הדבר נדרש.

החוק קובע הוראות בעניין הגנה מפני ניצול חוסים, והגנה על שלומם באמצעות ידי מינוי עובדים סוציאליים שהוכשרו לכך.

מיהו חוסה על פי החוק ?

חוסה על פי החוק הוא קטין מתחת לגיל 14, או כל מי שסובל מנכות, ליקוי שכלי, או זיקנה, שאינו יכול לדאוג לצרכיו.

מיהו עובד סוציאלי בכל הקשור לחוק ?

מדובר בפקיד סעד, עובד שרותי הרווחה, שהוכשר במיוחד לפעול על פי חוק הגנה על חוסים. החוק מקנה לעובד הסוציאלי את הסמכות להתערב במצבו של החוסה, ולכפות את הטיפול שדרוש לו כדי להגן עליו. עובד סוציאלי הוא בעל סמכות בלעדית, אחראי על אכיפת החוק, ומוסמך לבקש צו שיפוטי המורה לאשפז את החוסה במוסד, או לצורך קבלת טיפול רפואי. לאחר שניתן צו בהתאם לצורך, ימונה בדרך כלל אפוטרופוס לחוסה שיהיה אחראי עליו ולטיפול בו.

מה תפקידיו של העובד הסוציאלי לפי החוק ?

לפעול באמצעות פניה לבית המשפט כדי לבקש צו לאשפוז בכפיה במוסד סגור, או להוציא את החוסה ממקום לא מוגן לפי שיקול דעתו.  הפניה לבית המשפט למתן הוראות במטרה להגן על החוסה.

מתי מוסמך העובד הסוציאלי לפעול בעניין החוסה ?

לפי החוק, העובד הסוציאלי יכול לפעול רק כאשר מצבו הגופני ו/או הנפשי של חוסה בגיר, נפגע בשל אי טיפול ראוי, או עלול להיפגע בשל כך, ונשקפת לו סכנה. החוק קובע כי כאשר החוסה או האחראי עליו לא מסכימים לטיפול ראוי, רשאי העובד הסוציאלי לבקש מבית המשפט ליתן צו בעניין והוראות באשר לשמירה על גופו ונפשו של החוסה. העובד הסוציאלי האחראי על החוסה והחוסה (אם יש ביכולתו להבין) יופיעו בבית המשפט וישמעו בפני שופט.

העובד הסוציאלי אינו מוסמך לפעול במקרה של בזבוז משאבים על ידי החוסה, או כאשר החוסה גורם לנזק סביבתי. הסמכות לפעול היא אך ורק כשהחוסה נמצא בסכנה לשלום גופו ו/או נפשו.

לעובד הסוציאלי יש סמכות לחקור, להגיש תסקיר לבית המשפט, ולתת חוות דעתו בקשר לחוסה.

תפקיד העובד הסוציאלי בענין צורך בהתערבות ניתוחית בחוסה

כאשר החוסה סובל מלקות בשכלו ויש צורך בהתערבות ניתוחית כלשהי , על העובד הסוציאלי להגיש תעודה פסיכיאטרית בקשר למצב הקוגניטיבי של החוסה, ולפרט התוצאות בהעדר טיפול.

מתי לא יכפו טיפול על חוסה ?

החוק קובע, כי אם מדובר בחוסה בגיר שמתנגד לטיפול רפואי, בית משפט לא יורה על כך, אלא אם מדובר בחוסה שהוא לוקה בשכלו, או שהתנגדותו נובעת מסיבות לא סבירות. בית המשפט מוסמך להעביר את החוסה למעון חוסים או לבית חולים לחולי נפש על פי החוק לטיפול בחולי נפש, כדי לשמור על שלמות גופו ונפשו של החוסה, וזאת לא יותר מתקופה של חצי שנה. זכות ערעור על החלטת בית המשפט השלום ניתנת לבית המשפט המחוזי.

עונשים בגין פגיעה בחוסה על ידי האחראי עליו

החוק מפרט  עונשים בגין ניצול חוסה בידי האחראי עליו. האחראי יכול להיות הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, וכל מי שמשגיח, ומשפיע על החוסה, או שוהה עימו.

החוק קובע שאם האחראי על החוסה מבצע  פעולות שיש בהן כדי לפגוע בגופו או בנפשו של החוסה –  כמו למשל עושה בו שימוש כדי לקבץ נדבות, או גורם לכך שניתן יהיה להפעיל לחץ על החוסה או לעשות/לחדול ממעשה – העונש – חודש מאסר או קנס כספי.

כמו כן החוק קובע שקצין משטרה רשאי להעביר חוסה למקום מגוריו או למקום אחר, אם נראה לו שמנצלים את החוסה ופוגעים בשלומו, בגופו ובנפשו. כאשר החוסה מועבר למקום שנמצא מעבר לרשות האחראי עליו, יש צורך בצו בית המשפט כדי להחזיקו מעבר לשבוע.

דילוג לתוכן