פיגור שכלי

מינוי אפוטרופוס לבעלי פיגור שכלי

מינוי אפוטרופוס לבעלי פיגור שכליאפוטרופוס הוא מי שמונה לנהל את ענייניו של אדם על ידי בית המשפט לענייני משפחה (ולגבי האוכלוסייה המוסלמית, גם מי שמונה על ידי בית הדין השרעי). בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו ואין אדם אחר שמוסמך לדאוג להם במקומו, וכן לקטין או לפסול דין.

מיהו פסול דין?

סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, קובע כי במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

בין היתר, ובנסיבות שייבחנו על ידי בית המשפט, ייחשב לפסול דין אדם הלוקה בפיגור שכלי, כלומר אדם שהינו בעל תפקוד אינטלקטואלי נמוך ואיחור משמעותי או קושי משמעותי ברכישת מיומנויות למידה, תקשורת ומיומנויות נוספות הדרושות לפעולות היומיום.

סוגי אפוטרופסות

אפוטרופסות יכולה להינתן באשר לעניין מסוים הנוגע לפסול דין, או בנוגע לעניינים מתחום מסוים (למשל, ענייני רכוש או גוף). ניתן למנות אפוטרופוס במקרה הצורך גם לניהול כלל ענייניו של אדם (הן על גופו והן על רכושו).

כמו כן, ניתן למנות אפוטרופוס באופן זמני לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, לפי קביעת בית המשפט בצו מינוי האפוטרופוס.

מי רשאי להתמנות כאפוטרופוס?

ניתן למנות כאפוטרופוס אדם, אפוטרופוס מקצועי או תאגיד אפוטרופסות. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, קובע כי על אפוטרופוסים ומינויים יפקח האפוטרופוס הכללי.

מהם תפקידי האפוטרופוס?

תפקידיו של האפוטרופוס מוגדרים בחוק, בתקנות ובנהלים. על האפוטרופוס לפעול בהתאם לקבוע בצו המינוי ולסוג המינוי (ענייני רכושו של אדם, גופו או שניהם יחד).

בהתאם לעקרונות המפורסמים על ידי אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי של משרד המשפטים, על האפוטרופוס לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניו תמיד את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו. ככל הניתן, עליו לשמוע את דעת האדם ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, ולמסור לו מידע הנוגע אליו בשפה המובנת לו. כמו כן, על האפוטרופוס לפעול, ככל הניתן, בשיתוף פעולה עם בני משפחה וחברים הקרובים לאדם ועם גורמי טיפול.

במינוי לרכוש על האפוטרופוס לשמור על נכסי האדם, לנהל אותם ולדאוג לפיתוחם. במינוי לעניינים אישיים על האפוטרופוס לדאוג לרווחתו ולענייניו הרפואיים של האדם וכן למקום מגוריו, ולהתאימו לצרכיו. עליו לבקר את האדם באופן שוטף, ולכל הפחות בתדירות שנקבעה בסל הטיפול בהתאם למקום מגוריו (בקהילה או במוסד). כמו כן האפוטרופוס מוסמך לייצג את האדם, זאת בהתאם לתחומים שנקבעו בצו המינוי.

פעולות המותנות באישור בית המשפט

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ישנן פעולות מסוימות בנכסי האדם המחייבות אישור של בית המשפט. המשמעות היא שלפעולות אלה לא יהיה תוקף אף אם בוצעו על ידי אפוטרופוס שמונה בצו בית המשפט, אלא בכפוף להגשת בקשה מיוחדת וקבלת אישור בית המשפט. בנוסף, יש ליידע את האפוטרופוס הכללי אודות הבקשה שהוגשה לבית המשפט וההחלטה בה.

בין הפעולות המותנות באישור בית המשפט:

Exit mobile version